ชื่อพืช: เล็บครุฑหนู (119)
ชื่อวงศ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ ถิ่นกำเินิด
ARALIACEAE Polyscias sp. The Old World Tropic
ข้ิอมูลเพิ่มเติม:
-ไม่พบข้อมูล-
สืบค้นข้อมูล:
Google
ฐานข้อมูลด้านการเกษตร เครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย